Kako to izgleda kada se nacionalizam počne suprotstavljati zdravoj logici možemo vidjeti na primjeru crnogorskog jezika. Naime, u težnji da zagospodare jezikom kao oruđem hegemonijskog i državotvornog nacionalizma lingvisti iz CG su izmislili cijeli niz riječi od kojih mnoge ne postoje nikako u govoru. Ove druge koje postoje, to su riječi narodnog govora i pojedinih dijalekata. Takve riječi su sada standardizirane u službi pravljenja jezika koji bi se trebao što više razlikovati od ostalih. Ne može se negirati pravo da jezik imenuju kako žele, to je politička odluka, ali argumenti koji prate nacionalističko silovanje jezika groteskno će završiti kako će ovaj tekst i pokazati na primjeru.

Lingvisti sa Cetinja, kako je grupa iz Instituta za crnogorski jezik i jezikoslovlje dobila naziv, primijenili su jotovanu varijantu jezika a takav Pravopis je usvojila i Vlada. Iste grupa tvrdi da je crnogorski jezik autohton, nesličan nijednom drugom, te da potiče od izumrlog polapskog jezika koji potiče iz istočnih dijelova Njemačke odakle je nekako donešen u CG. Po istim narativima je i crnogorski jezik jedinstven u svijetu i jedini jezik u kojem su jednaki standardni i narodni govor.

Za one koje zanima više, Adnan Čirgić, vedeta većine ovih umotvorina u radovima: Jezik u Crnoj Gori nije srpski (Matica crnogorska, 2009) i Jezički neprebol (2007) će se proslaviti tvrdnjom da crnogorski jezik nema isto porijeklo poput srpskog jezika, shodno tome, ni kao ostali jezici ovog podneblja.

U praksi, učinjene su sljedeće preinake: svako tj je dobilo dublet u formi ć, sj u formi ś a dj u vidu đ. Tako je utjeha postala ućeha, besjeda je postala beśeda a djevica je postala đevica. U nastavku donosimo antologiju novih riječi.

bašibozučki, bažđeti (od toga bažđah gl. pril. sad.), beśeda, beśednički, beśedništvo, beśeđah, bezośećajnost, bezośećajan, bezućešan, bluđeti, briđeti, buljook, bastaduran;

cijeđah (od cijediti), ćepanica, ćepkati, ćepnuti, ćedilo, ćepalo, ćesnac (tjesnac), ćesnoća, ćesnogrudan, ćešitelj, ćešiti, ćešnji (tješnji), ćetna (cvijetna), ćeskoba;

đečak (dječak), đečko (dječko), đevovati (djevovati), đetinji, đetinjstvo, doćerivač, dośetljiv, dośetljivac, dośetljivka, drugđe, drvośeča, dvośemeni, đekoji, đenuti, đesti, đetinjast, đisati;

gorośeča, guśenica, guśeničav, guśeničar, guđeti;

išćepkati, išćerivač, išćuškati, iźelica, ižđeljati, ižđuskati, ižednjeti, iźelica, iźesti;

kiśeliti, kiśelina, kiśeljača, kiśeo, kipćeti (kiptjeti), koźi;

lećeti, lebđeti, lipćeti, luđeti;

ljepook, ljeporječiv, ljeporječivost;

međedica, nađenuti, naćepkati, nakiśelost, nakśutra, naśeći, naśeđeti se, neđeljnik, neośetan, neośetljiv, neviđelica, nigđe;

ođesti, opušćeli, ośetan, ośenčiti, ośećajan, ośetljivost;

paśi, paśaluk, plamćeti, poćera, podśećati, podśeći, pośeđeti, pośekotina, pośetilac, predśednik, predośećaj, preśesti, prišteđeti;

rašćepkanost, raśeckati, raśeći

Također, izgleda da su se lingvisti dosjetili i ugurati suglasnik j u avion pa će rješenje slike ispod biti avijon a rješenje za gusana ostavljamo vama.

Prometej.ba/S.B.