Rijeka Neretva, od svog izvora (vrela), usjekla je korito i tekla prema sjeverozapadu u Jablaničko-konjičku tektonsku potolinu, u tektonsko jezero. Potom iz tektonskog jezera otjecala je, dalje, današnjim koritom (i kanjonom) rijeke Rame do naselja Lug, a od naselja Lug kanjonom Ponir (na južnom ulazu u naselje Prozor). Posljedice tektonskih i neotektonskih pokreta u litosferi su premještanje, dijela, sedimentnih stijena trijasa i jure iz Ponira na Makljen. Toponimi Makljen i Ponir bili su spojeni do kraja pliocena i činili su fosilno korito rijeke Neretve do ušća u rijeku – Vrbas. Krajem pliocena na području današnje brane HE Jablanica dolazi do snažnijih tektonskih i neotektonskih pokreta, koji rasjedaju litosferu i izdižu korito rijeke na sjeveru (a korito postupno postaje fosilno). Rijeka Neretva, okreće tok za 180⁰, počinje teći prema jugu. I ranija istraživanja, mogućeg, fosilnog korita rijeke Neretve (i na drugim dijelovima fosilnog toka) to potvrđuju, a dokazi su vidljivi i danas, u Žlibu...

Bez naslova

Kanjon Ponir – južni ulaz u naselje Prozor

miro 2

Žlib - fosilno korito rijeke Neretve ( i cesta prema prijevoju Makljen na 1123 m n.v.)

miro3

Žlib - u fosilnom?! koritu rijeke Neretve (s nadmorskom visinom od 700 – 1100m)

miro4

Oblutak u Žlibu

miro5

U Žlibu - valutice su nošene jačom kinetičkom erozivnom energijom vodotoka

miro6

Oblutak u Žlibu

miro7

Širi prostor Žliba je i današnja topografska razvodnica Jadranskog i Crnomorskog slijeva

miro8

Žlib je bio dio gornjeg toka rijeke Neretve ( i nastao je bez rasjedanja)

miro9

Rijeka Neretva u svom današnjem koritu (nizvodno od naselja Jablanica)

miro10

Rijeke Vrbas i Neretva tekle su istim koritom (nizvodno od naselja Dobrošin) k Crnom moru

miro11

Gornji tok rijeke Vrbas (Općina Gornji Vakuf-Uskoplje)

miro12

U naselju Dobrošin vidljive su dvije riječene terase rijeke Vrbas (Općina Gornji Vakuf-Uskoplje)

miro13

Lijepo oblikovane riječne terase, rijeke Vrbas, između naselja Boljkovac i naselja Dobrošin

miro14

Pogled iz Žliba, prema sjeveru, na dio planine Vranice (Općina Gornji Vakuf-Uskoplje)

miro15

Žlib - pliocenska Gornjeneretvanska dolina

…I današnje aktivnosti oko gradnje hidroelektrana u jugoistočnoj Hercegovini možda će ostaviti tragove (još jednog) fosilnog korita rijeke Neretve… ■

| Prometej.ba, 16.09.2012. |