Koncept 'dvije škole pod jednim krovom' teorijska je inovacija i funkcionirajuća praksa u bosanskohercegovačkome obrazovnom sustavu. Ova tvrdnja nije ni po čemu originalna i nadovezuje se na one analize 'koncepta' koje ga smještaju i razumijevaju u kontekst(u) političke organizacije zajednice konstitutivnih naroda. Ono što bi dolepotpisani mogao sebi pripisati kao autorski rad, osobno je iskustvo nazočenja - i, evo, javnoga svjedočenja - predavanju američkoga profesora J. J. Barlowa koji je, ima tome petnaestak godina, plenumu nastavnika demokracije i ljudskih prava političku konstrukciju bh. društva nazvao 'nepoznanicom u teoriji i praksi', model koji svoje uporište ima u djelu američkoga teoretičara i političara J. C. Calhuna, ali ne u ovom obliku niti do sada iskušanog. Čardak ni na nebu ni na zemlji – reklo bi se, i to bi mogao biti prijevod modela na ovdašnje jezike.

Ako politički sustav može funkcionirati na više različito organiziranih teritorijalnih razina, s republikanskim i federalnim uređenjem entiteta unutar sebe kao središtem političke moći, zašto onda ne bi pod istim krovom mogle funkcionirati i dvije škole?! Sa stajališta zakona i procedura kao same srčike liberalnodemokratskog procesa, 'koncept' ispunjava formalne uvjete za institucionalno postojanje te ga se ne može la(h)ko dezavuirati kao suprotstvaljenoga demokrastkim standardima (vidjeti odluku Općinskoga suda u Travniku). S druge strane, suštinski, 'koncept' je uveo podjelu kao segregaciju: različiti nastavni sadržaji, školska zgrada i dvorište podijeljeni i fizički i u glavi, dvojna administracija ... čije se moguće negativne posljedice ne mogu još u potpunosti domisliti i sagledati (vidjeti presudu Općinskoga suda Mostar i Vrhovnog suda F BiH). Radikalnu viziju ponudio je svojedobno entitetski čelnik komiteta za ljudska prava, kazavši da obrazovni sustav dotičnoga entiteta 'školuje buduće ubice'.

Ono što autora ovog teksta, kao izravnog sudionika obrazovnog procesa, interesira jeste samo ovo proturječje 'koncepta' koje, proturječje, svaku samovolju konstitutivnih političkih predstavnika u obrazovnoj oblasti, po potrebi, može legitimirati kao javnu (političku) volju. Makar bih ovdje mogao i samo osobno (mučno) iskustvo te vlastiti doživljaj 'koncepta' ponuditi kao ilustraciju ili poseban događaj življenja i djelovanja u žrvnju tog proturječja, dovoljno je reflektirati recentnu prasku učeničkih prosvjeda u Jajcu, učenika koje, između ostaloga, učimo demokraciji i ljudskim pravima, razumijevanju značenja pojmova demos i etnos... učenika koji su, prije svih legitimnih aktera, suštinski zainteresirani vlastito obrazovanje (sa)gledati iz budućnosne perspektive ... dakle, ovoljetno iskustvo borbe jajačkih učenika za pravo na zajedničko odrastanje a protiv podjela, predugovorno rusoovsko iskustvo prirodnog življenja kao života u dodiru, zagrljaju, mirisanju, osjetilnosti svake vrste a protiv institucionalnoga kvarenja ... to iskustvo pokazuje da nikakva potpora visokih predstavnika, medijsko praćenje i simpatije javnosti - ma koliko to na površini izgledalo drukčije - nisu dovoljni ni 'počešati institucije' a kamoli dovesti u pitanje bazičnu strukturu sustava koji je i stvoren da ne funkcionira; dogovor je, naime, postignut i (politička) odluka o podjeli škola je donesena. Prokrustovska struktura političkog sustava iznjedrila je i koncept dviju škola pod jednim krovom, suprastrukturu s vlastitim proturječjima koja se ne mogu razriješiti iz njene vlastite (unutarnje) logike. Kao što prethodno spomenuh, otud se svaka samovolja može legitimirati kao politička volja koja, u jednoj drugoj suprastrukturi, pravno se uobličuje u sudskim odlukama i, dalje, ministarskim rješenjima, čije posljedice se ispostavljaju kao usud obespravljenih i poniženih ljudi u svakom slučaju, čime se praksa samovolje sustava (sustavne samovolje) obnavlja u lošoj beskonačnosti. Svakovrsno mobingiranje i mrcvarenje pojedinca koji se usudi 'udariti na sustav', ima negativne posljedice samo po njega i njegovu obitelj, njegovu društvenu poziciju, materijalnu egzistenciju, zdravlje...

Dakle, referiram se na recentna događanja s učeničkim prosvjedima u Jajcu. Na pisanje ovoga teksta potaknule su me pojedine medijski posredovane izjave, a prije svega ona o 'sramnoj šutnji profesora' koja jednom gromkom atribucijom samo mistificira problem i zamagljuje njegovu suštinu time što jednu društvenu i političku (re)akciju izmješta u prostor etičkog. Moglo bi se o tome puno pisati. I pisano je. O jalovom 'dugom maršu kroz institucije', primjerice... (Koga interesira, može na mreži naći barem satiričku priču dolepotpisanog - 'Dvi rupe u jednoj hali' - pisanu u maniri Bilježnice Robija K.) Ovdje ću samo spomenuti da su aktivnosti na definiranju prihvatljivoga obrazovnoga programa u jajačkim srednjim školama započele u ono vrijeme kada je i tzv. međunarodna zajednica uvidjela manjkavosti 'koncepta', naložila integraciju i politički umirovila one koji su se tome opirali. Rok prisilne mirovine je u međuvremenu istekao, a 'koncept' još uvijek živi. Pojedini među onima koji su se drznuli provoditi smjernice ostali su bez posla, drugi su nastavili voditi borbu s vjetrenjačama - mrcvareni i maltretirani na poslu bez ikakve mogućnosti napredovanja i valorizacije vlastitoga rada. Cijenjeno općinstvo blagovremeno je informirano o tome. Nije poznato je li se tko oglasio ili mrdnuo prstom kako bi prekinuo dugogodišnju 'sramnu šutnju' kao u slučaju kada, još jedan primjer, policijski načelnik s govornice lokalnog parlamenta difamira 'tamo nekog profesora' nastojeći se javno obračunati s njim kao pretpostavljenom sivom eminencijom 'februarskih prosvjeda' Jajčana, a sve pozivajući se na jednu benignu facebook šalu kakvih je na mreži bezbroj. O informativnom razgovoru u samoj školi s magistrima kriminalistike (moš' mislit?!) i pozivanju jednoga učenika u lokalnu policijsku postaju te usmjeravanje razgovora s njim u željenom pravcu, ispod razine mi je osobnoga dostojanstva i pisati o tome.

Kao interesnoj skupini, učenicima na raspolaganju stoji mnoštvo legitimnih demokratskih instrumenata, oblika i metoda borbe za svoja prava i svoje interese. Ti interesi ne moraju se nužno (uvijek) poklapati s interesima profesora. U demokratskom društvu ni jedna skupina – ma kakvi je mitovi pratili - ne može računati na ičiju apriornu potporu. Djelovanje unutar legalnih okvira sustava u kojemu učenici žive i koji i njih oblikuje, ujedno je i prakticiranje naučenog među zidovima učionice, proces koji ne podrazumijeva zgotovljene recepte za pozitivne ishode. Radeći na jednom projektu u netom okončanoj školskoj godini a kojemu je cilj upravo sudjelovanje učenika u procesu izgradnje aktivnoga građanina demokratskog društva, dolepotpisani bio je bezočno pokraden od kolege profesora, uz još bezočniju asistenciju ravnatelja škole i dijela učenika. I u ovom slučaju svi zainteresirani akteri bili su pravodobno informirani o svemu i nitko nije reagirao.

Hodanje po vodi, dragi moji, ne može se naučiti za jedan dan. I kad se cilj ne čini mogućim, realno je tražiti ga. Stephane Hessela u šake i – Pobunite se!

Zoran Ljubičić


Dodatno (osobno iskustvo kao ilustracija): Ne reci lažna svjedočanstva ili Hrvatska obrazovna politika je hrvatska politička laž

 • 1. (...) Zoran Ljubičić, bivši student i diplomant našeg fakulteta, (...) je akademski i pedagoški kvalificiran za izvođenje nastave iz predmeta „Sociologija“ u srednjoj školi. (...) Treba imati u vidu i činjenicu da je Ljubičić bio odličan student, srednja ocjena 9.60, i da je tokom studija nosilac svih pripadajućih nagrada za odličnog studenta.

ŠEF ODSJEKA SOCIOLOGIJE, Prof.dr. Šaćir Filandra

DEKAN, Prof.dr. Ismet Grbo

Sarajevo, 19.10. 2006. god. (Broj: 01-05-826-1/06)

 • 2. Što se tiče mišljenja Fakulteta političkih nauka koje navode citiram (...) mišljenje profesora Filozofskog fakulteta za srednju školu nije mjerodavno nego mišljenje Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i športa koje donosi nastavni plan i program (Rješenje: UP-I-03-38-2-3648/99)

SREDNJA ŠKOLA „NIKOLA ŠOP“ JAJCE

RAVNATELJICA: Marija Seki

ODGOVOR NA DOPIS, INSTITUCIJA OMBUDSMANA URED U TRAVNIKU

Jajce, 22. siječnja 2007. god. (Br: 48/07)

 • 3. Zoran Ljubičić ne ispunjava formalne uvjete za predavača sociologije u pogledu stručne spreme (...) a što je propisano Nastavnim planom i programom za opću gimnaziju, koji je odobren rješenjem Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta (...)

KANTONALNI SUD NOVI TRAVNIK

Novi Travnik, 11. 03. 2010.godine (Broj: 006-0-Gž-09-000 240)

 • 4. Federalno ministarstvo obrazovanja nema ustavne i zakonske ovlasti u području obrazovanja.(...) Protivan je ustavu BiH i FBiH opetovani pokušaj federalne ministrice uzurpiranja ustavnih i zakonskih ovlasti županijskih skupština i ministarstava obrazovanja i njihovo prebacivanje na federalnu razinu.

MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA KSB/SBK

MINISTRICA: Greta Kuna, prof

Travnik, 3. 6. 2010. (Broj: 02-38-633/10)

OV JAJCE (Odgovor na vijećničko pitanje vijećnika Amera Mrake)

 • 5. Zoran Ljubičić ne ispunjava uvjete u pogledu stručne spreme (...), a što je decidno propisano Nastavnim planom i programom za opću gimnaziju koji je odobren Rješenjem Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta od 15.07.1999. godine. (...) Nastavni plan i program je odobrio i Ministar Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Kantona Srednja Bosna rješenjem od 17.09.2004. godine, a što je objavljeno i Službenim novinama KSB/SBK, br.14/04. (bosanski nastavni plan i program na bosanskome jeziku).

SREDNJA ŠKOLA „NIKOLA ŠOP“ JAJCE

U Jajcu, 12. 07. 2010. godine

ODVJETNIK: Dragan Dramac

 • 6. Uvidom u personalni dosje g. Zorana Ljubičića, utvrđeno je da imenovani nema priložen dokaz o položenom dopunskom psihološko-pedagoško i metodičko obrazovanje (...) U dosjeu imenovanog ima priloženo samo mišljenje Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Sarajevu o kvalificiranosti imenovanog za izvođenje nastave iz predmeta sociologija (...)

MINISTRICA: Greta Kuna, prof.

Travnik, 26.1. 2011. godine (Ur.broj: 07-34-1251/10-2)

 • 7. (...) Zoran Ljubičić nije osposobljen za rad u nastavi jer na Odsjeku politologije nije imao pedagoško-psihološku grupu predmeta (...) a nije ni ispunio zakonske pretpostavke za polaganje stručnog ispita prvenstveno iz razloga što nije završio psihološko-pedagoško i metodičko obrazovanje (...)

KANTONALNI SUD NOVI TRAVNIK

Novi Travnik, 11. 03. 2011. godine (Broj: 06 0 P 003625 11 G)

 • 8. Uvidom u službenu dokumentaciju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, utvrđeno je da ste u toku studija na Odsjeku za političke nauke (generacija 1981/1982. akademske godine) slušali i polagali pedagoško - psihološku grupu predmeta. Na osnovu navedenog ste osposobljeni za izvođenje nastave u srednjoj školi.

Prilog: Uvjerenje o položenim predmetima (Psihologija 10, Pedagogija 10, Metodika 10, Sociologija 10, (...))

DEKAN: Prof.dr. Mirko Pejanović

Sarajevo, 18. 03. 2011. godine (Broj: 01-05-1126-1/2011)

 • 9. JOŠ JEDNOM: Federalno ministarstvo obrazovanja nema ustavne i zakonske ovlasti u području obrazovanja. Federalno ministarstvo obrazovanja nema ustavne ni zakonske ovlasti predlagati niti tražiti provedbu Zaključaka Predstavničkog doma Parlamenta FBiH (Izvješće Radne grupe za analizu „fenomena dvije škole pod jednim krovom“), te je postupilo neustavno i protuzakonito. Protivan je ustavu BiH i FBiH opetovani pokušaj federalne ministrice uzurpiranja ustavnih i zakonskih ovlasti županijskih skupština i ministarstava obrazovanja i njihovo prebacivanje na federalnu razinu. Imajući u vidu sve navedene činjenice, Koordinacija hrvatskih županijskih ministara obrazovanja u FBiH upozorava sve poštovane Naslove da navedeni Dopis federalne ministrice obrazovanja i proslijeđeni Zaključci Zastupničkog doma FBiH ni u čemu ne obvezuju županijske skupštine, vlade i općinska vijeća, jer su protivni Ustavu BiH i FBiH, kao i ustavnim i zakonskim ovlastima Federalnog ministarstva obrazovanja i resorne ministrice.

MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA KSB/SBK

MINISTRICA: Greta Kuna, prof.

Travnik, 3. 6. 2010. (Broj: 02-38-633/10)

OV JAJCE (Odgovor na vijećničko pitanje vijećnika Amera Mrake)

 • 10. Zahtijevamo (...) da se hrvatski političari, političke stranke, narodni zastupnici na svim razinama vlasti u BiH, te zaposlenici u raznim ustanovama odgoja i obrazovanja, odlučno odupru pokušajima i postupcima zatiranja hrvatskih ustavnih, jezičnih, obrazovnih i kulturnih prava u BiH, pa tako i prava na konzistentan Nastavni plan i program na hrvatskom jeziku u BiH.

ŽUPANIJSKI MINISTRI OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA, RAVNATELJ ZAVODA ZA ŠKOLSTVO MOSTAR, PREDSTAVNICI RODITELJSKIH VIJEĆA I VIJEĆA RAVNATELJA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KOJIMA SE ODRŽAVA NASTAVA NA HRVATSKOM JEZIKU, TE PREDSTAVNICI OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, KULTURNIH I DRUGIH USTANOVA HRVATSKOG NARODA U BIH (Reakcija na odbijanje ministra obrazovanja HNŽ Esada Dželilovića da dadne suglasnost na NPiP na hrvatskom jeziku)

Mostar, 20. ožujka 2009.

Napomena:

 • U ovih 10 točaka sukus je tzv. priče o hrvatskim nacionalnim interesima u oblasti obrazovanja (moja korespodencija s institucijama ove države – od općinske do državne razine – mnogo je obimnija).
 • Hrvatska obrazovna politika negira Federalno ministarstvo obrazovanja i Federalni nastavni plan i program, ali se pozivaju na njih u obračunu s političkim neistomišljenicima.
 • Ovdje se radi o političkom progonu, i u tu svrhu su angažirani i ministri, i inspektori, i odvjetnici i kantonalni sud.
 • Završni obračun sa mnom počeo je 2008. kad sam se prijavio na natječaj za ravnatelja Gimnazije u Jajcu (SŠ „Nikola Šop“) s programom pod motom „Pomiješajmo kruške i jabuke“.
 • Sudski spor trenutno je na Ustavnom sudu BiH (od 2011.godine).


Zoran Ljubičić, dipl. politolog i prof. demokracije i ljudskih prava