Tokom historije smjenjivale su se različite teorije koje su pokušavale da objasne porijeklo seksualne orijentacije, a sve one su se uglavnom odnosile na prioretiziranje bioloških ili socioloških faktora koji mogu biti presudni za stvaranje određene seksualne orijentacije. S obzirom da nijedna od ovih teorija do danas nije dala konačno objašnjenje, trenutno naučno stanovište podrazumijeva da na nastanak određene seksualne orijentacije utječe kombinacija bioloških (genetskih, hormonalnih) i socioloških faktora, odnosno utjecaj okoline. Same LGB osobe različito se izjašnjavaju o ovom pitanju na osnovu ličnog doživljaja sebe i ličnih iskustava. Neke govore o tome da su vlastitu hom/biseksualnost počele da spoznaju još u veoma ranom djetinjstvu, druge navode period adolescencije kao vrijeme kada prvi put prepoznaju hom/biseksualnost u sebi, dok ima i onih koji tek kasnije u životu otkrivaju emocionalne i seksualne sklonosti ka osobama istog spola.


Bez obzira da li ijedan od ovih faktora presudno utječe na stvaranje određene seksualne orijentacije, važno je naglasiti da je pravo na seksualnu orijentaciju ljudsko pravo, te samim tim traženje objašnjenja o nastanku homoseksualnosti i biseksualnosti ne smije biti izgovor za nepoštivanje ovog osnovnog ljudskog prava.


| Izvor: Čitanka LGBT ljudskih prava, 2. dopunjeno izdanje, SOC, Sarajevo 2012. |