Pitanja i molbe koje se matematičarima ne trebaju postavljati tiču se onih najbanalnijih računskih stvari, poput: koliko je 17 % od 900?, pomnoži nam na brzinu 148 sa 365, i tako dalje. Prvo, što su neka od tih pitanja zbilja osnovna i ne zahtijevaju nikakvog „eksperta“; drugo, što neka od tih pitanja podrazumijevaju da je matematičar netko tko zna brzo računati s brojevima, što je daleko od matematike otprilike onoliko koliko je brzo ubacivanje cementa u mješalicu daleko od građevinskog inženjerstva.

Znamo svi, je li tako, koliko je dvije trećine od 42. Rezultat je vrlo važan: potrebno je, naime, najmanje 28 zastupnika u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da bi se izglasale makar minimalne ustavne promjene kojima bi se naša zemlja malo pomakla s mrtve tačke. Na različitim izvorima u različitim kontekstima može se naći da dvotrećinska predstavlja ili a) bar dvije trećine glasova ili b) više od dvije trećine glasova, ali svakako – ma koliko pravo može da nas iznenadi – dvotrećinska većina ne predstavlja ishod manji od dvije trećine glasova. Zašto bi se inače zvala dvotrećinskom?

I mnoga javna preduzeća ili udruge građana u svojim statutima imaju odredbu da se određene odluke donose dvotrećinskom većinom glasova. Primjerice, odredba člana 40. Statuta JP „Sportski centar Jablanica“ d. o. o. Jablanica („Sl. glasnik općine Jablanica“ broj: 3/17, 4/18) glasi: „Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja prisutnih članova kada se radi o sljedećim pitanjima (...)“.

Kada sam dobio pitanje „da li je 3 dvije trećine od 5?“, mislio sam da se radi o nekoj bezazlenoj šali. Jasno, 3/5 su manje od 2/3. U šestom razredu to se dokazuje ovako: množimo unakrsno, dobivamo 3 x 3 < 2 x 5, tj. 9 < 10. Koristeći decimalni prikaz racionalnog broja, 3/5 je 0.6, a 2/3 su 0.666... Izraženo u procentima, 3/5 su 60%, a 2/3 su 66.6...%. Nema, dakle, nikakve sumnje da, kada za neku odluku glasaju trojica od petorice članova, ona nije izglasana dvotrećinskom većinom. Blizu je dvotrećinske većine, nedostaju još recimo noga, ruka i glava jednog čovjeka da bi se se izvukle dvije trećine, ali kako je čovjekovo biće nedjeljivo – za dvotrećinsku većinu potreban je još jedan čitav čovjek, dakle četvorica od petorice.

Svakako, i osobi koja mi je postavila to pitanje jasno je da su 3/5 manje od 2/3, ali je u tom stavu bila – preglasana.

Radilo se, naime, o vrlo ozbiljnoj stvari vezanoj za gore spomenuto JP „Sportski centar Jablanica“. Stvar je otišla sve do Općinskog vijeća Jablanica, koje je na 9. sjednici održanoj 26. augusta 2021. donijelo autentično tumačenje člana 40. Statuta u kojem je navedeno – da sažmemo poentu – da u konkretnom slučaju 3 predstavlja dvije trećine od 5. Ako neko općinsko vijeće sastavljeno od narodnih delegata izabranih demokratskom voljom naroda tako kaže, onda neka... Dosta je terora manjine, demokratska većina je odlučila. Uzevši u obzir činjenicu da je Općinsko vijeće Jablanica imenovalo radnu grupu od 5 ljudi koja u ime Vijeća vrši ovlaštenja Skupštine „Sportskog centra“, i da se nadzorni odbor izabran tropetinskom dvotrećinskom većinom sprema imenovati direktora spomenutog preduzeća na četverogodišnji mandat, jasnije je odakle dolazi potreba za takvim tumačenjem.


Franjo Šarčević