MARKEŠIĆ, fra Luka (Mirko), dr. znanosti, sveučilišni profesor, svećenik (Proslap kraj Prozora, župa Rama-Šćit, 23. XII. 1937 – Sarajevo, 07.08. 2014). Pseudonimi i kratice: Kuraja, Ramljak, L.M. Roditelji: Luka i Ivka, r. Beljo. Osobni podatci: redovnik, franjevac OFM, član Provincije Bosne Srebrene. Školovanje: Osnovnu školu završio u Šćitu (1946-50), srednju u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom (1950-57, 1961), novicijat u Franjevačkom samostanu u Kraljevoj Sutjesci (1957-58), filozofsko-teološki studij na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu (1960-66), poslijediplomski studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Ljubljani (1966), gdje je magistrirao radom Suvremene teme poslanice Korinćanima: Izgradnja Crkve u Korintu (1969), te doktorirao temom Izgradnja Crkve prema Prvom pismu Korinćanima(1972). Za svećenika je zaređen 1964.


U visočkoj gimnaziji bio od 1950. do 1957, te 1961. godine.

 

Vojni rok služio u JNA, u Bitolju i Prizrenu (Makedonija), od 1958. do 1960.


Zaposlenje (karijera): Nakon svećeničkog ređenja (1964), bio kapelan u Zenici (1965-66, 1970-72), potom u Brajkovićima (1966-67) i Vijaci (1967-68), te član u samostanu sv. Ante u Sarajevu (1968-70). Biran je za meštra bogoslova (1973-79), za definitora (1979-82) i provincijala Bosne Srebrene (1982-91). Od 1972. do smrti bio profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, u Neđaririćima.


Odlikovanja: Šestoaprilska nagrada grada Sarajeva za godinu 2001.


Članstva u drugim institucijama i organizacijama: Član više provincijskih komisija Bosne Srebrene, član a potom predsjednik Hrvatskoga narodnog vijeća u BiH od Četvrtoga sabora, 12. II. 2004, zatim član Viktimološkoga društva, Društva za ugrožene narode BiH, Asocijacije nezavisnih intelektualaca «Krug 99» i Fondacije «Pravda za BiH».


U prvom objelodanjenom radu o duhovnome liku pape Ivana XXIII. i Pavla VI. (Bosna Srebrena 1964) nagovijestio je da će se i ubuduće baviti prvenstveno pitanjima i problemima ekleziologije i teologije. U tom smislu piše prikaze knjiga, izvještaje, komentare, komemorativne članke, govore i okružnice, koje objelodanjuje Biltenu Franjevačke teologije u Sarajevu (1971-74, 1977-79, 1988-89), Jukiću (1972, 1974, 1976, 1978, 1980), Bosni Srebrenoj (1974, posebno kao provincijal od 1982. do 1991. i dalje), Kačiću (1974, 1977), Crkvi u svijetu (1973, 1976), Vrelu života (1976), Dobrom Pastiru (1966, 1970, 1973), Nova et vetera (1977, 1979), Bosna franciscana (1993. i dalje: zatim poglede i recenzije), Znakovima vremena (2005), Svjetlu riječi (1983. i dalje) i Odjeku (1989), Stećku, Kalendaru sv. Ante (izdanja od 1994. i dalje), te članke iz područja teologije te suvremenih društvenih, političkih, kulturnih i crkvenih zbivanja u BiH i oko BiH, posebno kada se Bosna i Hercegovina našla u vihoru rata (1991-1995) i kad joj zbog težnji za njezinom podjelom na nacionalnoj osnovi došao u pitanje i sam njezin opstanak.


Svoje tekstove objavljuje npr. u zbornicima: Ljudska prava i Katolička crkva (Sarajevo 2000, str. 11 – 26); Karakter rata u BiH 1992 – 1995, str. 31-39); Budućnost je počela (Sarajevo 2002, str. 326-331); Spomen-spis, povodom 90. obljetnice rođenja dr. fra Ignacija Gavrana( Zagreb 2004, str. 319-327). Uz to, napisao je pogovor knjizi: 10godina Srpskog građanskog vijeća – pokret za ravnopravnost u BiH (Sarajevo 2004), pod naslovom «Knjiga zajedničkog odgovora ili dogovora», str. 335-339, zatim predgovor knjizi Ivana Markešića: Kako smo sačuvali BiH. U povodu 10. obljetnice Hrvatskoga narodnog vijeća BiH: 1994-2004 (Sarajevo-Zagreb 2004), pod naslovom «Otpor podjeli i uništenju BiH», str. 13-19). Objavio je i veoma važne članak: „Konstitutivnost naroda u BiH“ u Provođenje odluke Ustavnoga suda BiH o konstitutivnosti naroda u entitetima Bosne i Hercegovine (Sarajevo 2001., str. 66-68);„Promjena Daytonske u Evropsku Bosnu i Hercegovinu,“u: Četvrti sabor HNVBiH, 12. II. 2005 (Sarajevo 2005, str. 9-15); „Povratak raseljenih osoba i izbjeglica. Problemi održivog povratka i ustavna ravnopravnost povratničke populacije“, u: "Bosna i Hercegovina pred izazovom evropske budućnosti i novoga političkog ustrojstva" (Sarajevo, 18. XI. 2005, str. 49-67). „Izgradnja evropske BiH“, u brošuri s Konferencija HNVBiH održane u Sarajevu 6.2.2009; „Politička i moralna tragedija hrvatskog naroda BiH“, u:Status - magazin za političku kulturu i društvena pitanja(br. 14, proljeće 2010, str. 137-144); „Neravnopravni položaj hrvatskog naroda u BiH“, u brošuri s konferencije HNVBiH održane u Sarajevu 5. veljače 2010., te „Uloga Katoličke crkve u integrativnim procesima u BiH“, u: Hrvati u BiH: ustavni položaj, kulturni razvoj i nacionalni identitet objavljuje (zbornik, Zagreb 2010., str. 139-165) i mnogi drugi članci o Bosni i Hercegovini objavljeni u različitim medijima.


U svezi s tim zanima se također teologijom oslobođenja i društvenim revolucijama uopće. Svoje je poglede iznosio i u brojnim napisima i intervjuima u dnevnim novinama, tjednicima, časopisima i biltenima (Oslobođenje, Avaz, Slobodna Dalmacija, Feral, Večernji list, Novi list, Dani, Erazmus, Vijenac, Stećak, Svjetlo riječi, Bosna Srebrena, Bilten Franjevačke teologije, itd.).


U ožujku 2012. pod njegovim vodstvom pokrenuta je internetska stranica (portal) Hrvatskoga narodnoga vijeća Bosne i Hercegovine (www.hnv.ba) na kojoj su objavljivani radovi u kojima se analiziraju suvremena zbivanja u Bosni i Hercegovini i oko nje.


DJELA:Crkva u samoupravnom socijalizmu (Sarajevo 1986); Izgradnja Crkve prema prvom pismu Korinćanima (šapirograf, doktorska disertacija, Sarajevo 1972., koja je tiskana kao knjiga, Sarajevo-Zagreb 2006): Slučaj Bosna (Livno 1995); Crkva Božja. Postanak - povijest – poslanje (Sarajevo 2005); Izgradnja Crkve prema Prvom pismu Korinćanima(Sarajevo 2006); Čovjek u Božjoj budućnosti: kršćanska eshatologija (Sarajevo 2007).Čovjek u Božjoj milostiKršćanska antropologija (Sarajevo 2008): Čovjek u misteriju Boga (Sarajevo 2009); Kako živjeti zajedno (Sarajevo 2009); Sveti Franjo Asiški – viđenje, nasljedovanje, štovanje (Sarajevo 2010); Marija, službenica Gospodnja (Sarajevo 2011); Izlaz iz bespuća hrvatske politike u BiH (Sarajevo 2012); Pitanje Boga u Crkvi i društvu danas (Sarajevo 2014).


Napisao je i skripta za studente: Eshatologija (strojopis, Sarajevo 1978), Bog milosti i čovjek (strojopis, Sarajevo 2002), Misterij Boga (strojopis, Sarajevo 2003). Osim toga bio je supriređivač više izdanja Biserja sv. Ante.

 

fra Luka_Markei


---------------------------------


Ovo je samo djelić onoga što je sve učinio ovaj veliki ramski, a time znači i bosanski franjevac, jedan od onih koji može stajati rame uz rame s ostalim velikanima bosanskoga franjevačkog reda, počevši od fra Anđela Zvizdovića do fra Josipa Markušića i fra Petra Anđelovića.


………………………


Ovaj tekst, uz neznatne nadopune preuzet je iz knjige: Markešić, Ivan (2008) Leksikon članova Udruge đaka Franjevačke klasične gimnazije Visoko. Zagreb, str. 112-114.