Bosanski ban Tvrtko I. Kotromanić, 11. kolovoza 1366., "pod Prozorom u Rami", izdaje povelju kojom svome vjernom vojvodi Vukcu Hrvatiniću daruje grad Sokol u Plivi i cijelu župu Plivu za vjernu službu i uspješno ratovanje protiv vlasti ugarsko-hrvatskog kralja Ludovika I. Velikog. Povelja je pisana majuskularnom bosanicom na pergamentu njemačke proizvodnje, u kojoj se prvi puta u povijesti spominje Prozor u Rami.

650 godina kasnije Općina Prozor-Rama organizira Međunarodni znanstveno-stručni skup Bosanski ban Tvrtko "pod Prozorom u Rami", kako bi se znanstveno obradila Tvrtkova povelja i istaknulo povijesno značenje Prozora i Rame. Pozvani autori analiziraju Tvrtkovu povelju kroz diplomatičarsko-povjesničarske odnose, zatim kroz paleografsku i jezičnu analizu, kao i metrologiju Tvrtkova banskog novca. Tu su i prilozi koji s različitih aspekata osvjetljavaju srednjovjekovnu Bosnu, Ramu i plemićki grad Prozor: vrijeme vladanja bana i kralja Tvrtka, krstjane i Crkvu bosansku, ramske stećke, "grb Rame", dakle heraldiku, zatim vinogradarstvo, kao i veze Rame s nekim dalmatinskim gradovima, posebno Zadrom i Trogirom. Zatim, Ramu u vremenima turske i austrijske vladavine, vrijeme Kandijskoga rata, u promjenama režimâ, u procesu islamizacije, raznih migracija i administrativnih pribrajanja i prisvajanja sve do danas.

„U povodu 650. godina od prvog spomena Prozora u Rami, pozvali smo znanstvenike, povjesničare, teologe i druge stručne ljude i organizirali znanstveno-stručni skup o Tvrtkovoj povelji i Rami kroz povijest. Zahvaljujem svim sudionicima skupa, svima koji su nam poslali svoje znanstveno-stručne priloge u kojima nam približavaju našu ramsku prošlost, nadahnjujući nas za savjesniji i društveniji angažman u našoj općini. Na skupu će nastupiti 27 autora. Izlaganja sa skupa objavljena su u istoimenom zborniku radova, a podijeljena su na šest tematskih cjelina: Tvrtkova povelja pod Prozorom u Rami; Srednjovjekovna Bosna i Hum; Srednjovjekovna Rama; Stanovnici Rame i migracije iz Rame; zatim Rama u Bosni i Hercegovini te zadnja tematska cjelina Zapisi i spisi“, saznali smo od člana Organizacijskog odbora fra Tomislava Brkovića.

U završnom dijelu programa, uz glazbeni nastup vokalne skupine Arabelle, bit će predstavljen zbornik radova s navedenog skupa.

Znanstveno-stručni skup održava se 11. 8. 2016., s početkom u 9 sati u Domu kulture u Prozoru.

Dobrodošli!


Donosimo tekst Tvrtkove povelje u latiničkoj transliteraciji:

Vь ime: ôt(ь)ca: i sina: i sv(e)toga d(u)ha aminь azь rabь b(o)ži i sv(e)toga grьgura az ovomь g(ospo)d(i)nь banь tvrьtko sinь g(ospo)d(i)na kneza vladislava a sinov(a)cь ­velikoga i slavnoga g(ospo)d(i)na bana stêpana milostiju b(o)žiômь g(ospo)d(i)nь mnogimь zemlamь bosnê i soli i usorê i dolьnimь kraemь i podriniju i hlьmьski g(ospo)d(i)nь stvorihь milostь svoju gospodьsku svoemu vêrьnu sluzê u ime voevodê vlьkcu hrьvatiniću za negovu vêrьnu službu u ôno vrême kьda se podviže na me ugrьski kralь u ime ludovikь i prihodi u plêvu podь sokolь i ônьdazi mi voevoda vlьkcь vêrьno posluži i za negovu vêrьnu službu dah mu gradь u plêvê u ime sokolь sь vьsom plêvomь ôt(ь) mee do mee ôt(ь) uskopla p[o] krьtovu elu a ôt(ь) dlamoča po vitoraju a ôt(ь) lužcь dorьčeve a ôt(ь) luke po zlamenie tozi dasmo gradь sokolь s vьsom plêvomь voevodê vlьkcu za plemenito nemu i negovu poslêdnemu u vêke aminь bezь vsakoga gospodьskoga dohotka a tomu svêdoci dobri bošnane knezь vlai dobrovoevićь i sь bratiômь kazncь sьnьko i sь bratiômь župan crьnugь i sь bratiômь županь branko pribinićь i sь bratiômь tepьčija vlьčihna i s bratiômь knezь vlatko ôbrinovićь i sь bratiômь tepьčiê milatь i s bratiômь a ôt(ь) usore svêdoci voevoda tvrьtko i sь bratiômь kaznьcь stêpoe čelьničićь i sь bratiômь tepčiê sladoe divoševićь i sь bratiômь a ôt(ь) lužьcь svêdoci županь stêpko vlьkovićь i sь bratiômь županь milьtênь hrьvatinićь i sь bratiômь a tomu pristavь knezь bogdanь bêlьhanićь ôt(ь) dvora a ôt(ь) vladaniê pristavь: dragošь šanьtićь a tko [ć]e sie poreći ili prêtvoriti ot(ь) nasь ili ôt(ь) našihь poslêdnihь surodnikovь [...] inoplemenьnikь da e prokletь ôt(ь)cemь i sinomь i svetêmь d(u)homь i materiju b(o)žiômь i d [=4]mi ev(a)nđel(i)sti i .vï: [=12]ma: ap(os)t(o)loma i :o: [=70]mi i :z: [=7]mi i zь banimi b(o)žimi i vьsêmi : b(o)gu: ugodivьši mi u si vêkь i u priduĉi aminь i da e pričestnikь ijudê skariôtskomu koji prêda sina b(o)žiê na raspetie za .l [=30] srebrьnêhь pênezi i koi izliha u[prêš]e propni propni krьvь na nemь i na čedêhь ego a se pisa dražeslav diêkь [...] poroeniê b(o)žiê lêtь č.t.ks з [=1366] lêto i našemu gospodьstvu :gï: [=13] lêto mêseca avьgusta po knizê .aï. (=11) d(a)nь podь prozoromь u ramê.

Prometej.ba