Mi, dolje potpisani uposlenici Univerziteta u Sarajevu, želimo upoznati javnost s nekim aspektima Nacrta Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.

Od pokretanja incijative za izradu novog Nacrta Zakona o visokom obrazovanju KS (u nastavku teksta: Nacrt Zakona) pa sve do njegovog usvajanja prošle sedmice, Predlagač Nacrta Zakona, u javnim istupima, neprestano dezavuira javnost iznoseći neargumentirane i netačne tvrdnje o značaju i neupitnim prednostima novih zakonskih rješenja.

Ovim obraćanjem želimo ukazati na kritična mjesta usvojenog Nacrta Zakona i tako pokrenuti javnu raspravu, uvjereni da otvaramo pitanja koja su važna ne samo za akademsku zajednicu, već i za budućnost kako javnih univerziteta tako i akademskih sloboda i prava na djelovanje koje je usmjereno u pravcu ostvarivanja općih, javnih interesa našeg društva.

Krenimo od osnovne tvrdnje Predlagača da se novim Nacrtom Zakona težište stavlja na tzv. dualno obrazovanje i nastavne procese, a ne na institucije, i da su zakonska rješenja usaglašena s normativima Evropske unije. Najprije, ovaj Nacrt Zakona ne može biti usaglašen s normativima Evropske unije budući da na prostoru Evropske unije, ali i šire, ne postoji jedinstven model, odnosno uniforman način reguliranja oblasti visokog obrazovanja. Većina zemalja Evropske unije, ali i regiona, zapravo insistira na vrlo jasnim državnim smjernicima i zakonskim rješenjima koji, pored ostalog, nastoje barem donekle zaštititi neke od vitalnih interesa, poput pitanja statusa jezika, kulture, umjetnosti i proizvodnje znanja koja će biti u službi društva i javnog dobra. Gotovo u potpunosti ignorirajući te važne vrijednosti, i očigledno vođen principima komercijalizacije i novog javnog menadžmenta u obrazovanju, Nacrt Zakona stavlja akcenat na usko shvaćene i isključivo kvantitativne principe izvrsnosti u domenu naučnih istraživanja, statusa nastavno-naučnog osoblja, kao i univerziteta u cjelini.

O tome da ovaj Nacrta Zakona, zapravo, nije usklađen s relevantnim normativima i preporukama Evropske unije najbolje svjedoče sporni članovi koji se odnose na izbor u nastavno-naučna zvanja. Tim odredbama se precizira da će se u kontekstu akademskog napredovanja vrednovati prije svega, ako ne i isključivo, članci objavljeni u časopisima s tzv. visokim faktorom utjecaja (engl. impact factor) (JIF) koji su indeksirani u bazama „najvišeg međunarodnog ranga”. Međutim, sve najnovije preporuke, uključujući preporuke Evropske komisije i DORA-e (San Francisco Declaration on Research Assessment – Deklaracija o vrednovanju istraživanja), izričito traže da se istraživači i naučnici ne vrednuju na taj način, naročito prilikom zapošljavanja i dodjele sredstava za istraživačke projekte. S obzirom na načine na koje se spomenute baze i časopisi stvaraju i održavaju, te imajući u vidu dominantne teme i perspektive koje favoriziraju, postavljanje tih baza i časopisa u sami centar definicije akademske izvrsnosti ne samo da ne uzima u obzir različite potrebe i kapacitete pojedinih grana znanosti i umjetnosti u KS i BiH da se promptno prilagode globalnom „tržištu“ naučnih radova, već i ograničava i krši individualne znanstvene i istraživačke slobode garantirane međunarodnim standardima (npr. Opći komentar br. 25 Komiteta UN-a za ekonomska, socijalna i kulturna prava iz 2020. godine; Preporuka UNESCO-a o nauci i naučnim istraživačima iz 2017. godine). Pukim kvantificiranjem naučnog rada u potpunosti se zanemaruju slobode i specifičnosti istraživačkog procesa u pojedinim disciplinama, ali i vrijeme koje je potrebno za osmišljavanje ili sazrijevanje tema, kao i vrijeme neophodno za pisanje i objavljivanje naučnih radova.

Pored toga, insistiranje na bibliometrijskom određivanju kvaliteta nečijeg rada može odvesti u pogrešnom pravcu, budući da se svaki statistički podatak, pa i broj citata, kvartila, faktor utjecaja i sl. može frizirati i zloupotrijebiti. Ne smijemo zaboraviti da pritisak da se objavljuje više u časopisima s određenim kvartilama zapravo šteti istraživanjima, jer zanemaruje samu svrhu objavljivanja znanstvenih radova. (Svrha je, podsjetimo, razmjena znanja, podsticanje daljnjih istraživanja i unapređenje nauke.)

Nadalje, insistira se na tome da ovaj Nacrt Zakona nastoji unaprijediti i osavremeniti visoko obrazovanje i aktivnosti vezane za nastavne procese. No, usprkos takvim navodima, u Nacrtu Zakona se ne predviđa da se nastavnici i saradnici vrednuju i kroz rad u nastavnom procesu. Sve ono što domaći naučni djelatnici rade na polju organizacije međunarodnih skupova, učešća u redakcijama domaćih i stranih časopisa, obrazovanju naučnog podmlatka i sl. novim Nacrtom Zakona kao da prestaje biti relevantno, što je posebno zabrinjavajuće kada se tiče procesa podučavanja i transfera znanja. Istaknimo još jednom i to da su fakulteti nastavno-naučne institucije, a to se novim Nacrtom Zakonom potiskuje u drugi plan. U tom smislu, nesklad između obaveza i očekivanja u odnosu na nastavno-naučno osoblje, s jedne, i njihovih prava, sloboda i resursa, sa druge strane, a koje Nacrt Zakona predviđa, više je nego očigledan.

Kriteriji za podršku naučnim istraživanjima jednako su problematični i dio su istog konceptualnog problema. Premda relevantni međunarodni standardi u ovoj oblasti predviđaju postepeno i progresivno ostvarivanje strožijih kriterija i zahtjeva, Nacrt Zakona propisuje da se ti standardi primjenjuju preko noći, odnosno odmah nakon usvajanja novog Zakona. Tako se za sudjelovanje na projektima koji će se finansirati sredstvima iz budžeta ove godine već navode isti kriteriji kao i za postupak napredovanja i izbora u akademsko zvanje koje predlaže novi Nacrt Zakona. U tom smislu, umjesto da ponudi platformu i viziju balansiranog razvoja naučnih disciplina u KS, Nacrt Zakona namjerava da ozakoni neravnopravni status quo, favorizirajući određene naučnike, institucije i discipline, a druge osuđujući na marginu, stagnaciju, pa i nestanak.

Jasno je da se o društvenim, kulturnim, umjetničkim, filozofskim i drugim principima ne može misliti shematski, niti se oni mogu isključivo egzaktno odrediti. Naučna misao se oslanja na iskustva i mišljenje uglednih profesora i akademika koji su prije nas stvarali, mislili i djelovali na našim fakultetima. Njihova naučna istraživanja nisu zastarjela, niti su ona ne-naučna. Ona su osnova, koja za mlađe generacije otvara mogućnosti za nove perspektive sagledavanja društvenih, umjetničkih, kulturnih, pravnih i političkih fenomena. A upravo se ovim Nacrtom Zakona obezvređuje naučni rad onih profesora koji su nas obrazovali i čija smo naučna iskustva naslijedili, imajući u vidu da, prema predloženim kriterijima vrednovanja, njihova znanja nisu relevantna jer su objavljena u publikacijama koje nisu imale veliki faktor utjecaja.

Ako njegujemo svijest o bosanskohercegovačkom jedinstvu, trebamo da njegujemo i svijest o tome čiji smo mi nasljednici, te u kakvom društveno-ekonomskom kontekstu djelujemo, kako bismo se otvorili prema novim naučnim horizontima i izazovima. Treba naglasiti da ovdje nije riječ o tome da naše znanje treba biti zatvoreno u provincijalni okvir, već da se ovim Nacrtom Zakona, kako smo već istaknuli, urušava kadrovski i istraživački niz naučnih oblasti/disciplina od fundamentalnog nacionalnog i društvenog interesa.

Nadalje, u bazama „najvišeg međunarodnog ranga”, kao što su WoS i Scopus, nisu u značajnijem broju zastupljeni bosanskohercegovački časopisi, jer nikada nisu učinjeni ozbiljni napori od strane Vlade i drugih relevantnih aktera da im se pruži institucionalna podrška za tako zahtjevan korak. Kako domaćih časopisa iz oblasti humanističkih i društvenih znanosti gotovo da i nema u tim bazama, istraživačima se kao obaveza nameće pisanje i objavljivanje radova isključivo na engleskom jeziku. Ovakav zahtjev ima negativne implikacije barem na dva nivoa: najprije, na taj način se obezvređuje pisanje i produkcija znanja na maternjem jeziku (što je posebno pogubno za nacionalne discipline) i uništava domaća periodika. Šalje se pogrešna i krajnje opasna poruka akademskoj zajednici da su domaći etablirani časopisi, sa dugogodišnjom tradicijom i praksom dvostruke anonimne recenzije, zapravo bezvrijedni jer nisu indeksirani u dvije spomenute baze.

Napomenimo kako je primarna zadaća znanosti da proizvodi znanstvene spoznaje koje će se pouzdanim kanalima diseminirati i na osnovu kojih će cijela zajednica moći da se razvija i napreduje. Ukoliko ovaj Nacrt Zakona bude usvojen, naše buduće znanstvene spoznaje bit će pohranjene prvenstveno u inostranim časopisima na koje naše javne institucije, poput visokoškolskih i gradskih biblioteka, nisu pretplaćene. Tim znanjem se naše društvo zapravo neće moći okoristiti.

Kada se kaže da se ovim Nacrtom Zakona žele riješiti sistemski problemi u oblasti visokog obrazovanja, a ne pojedinih institucija, treba postaviti pitanje kako se mogu otkloniti problemi u visokom obrazovanju ako se zanemare problemi institucija u okviru kojih se realiziraju naučni, obrazovni i nastavni procesi?

Iako poštuje osnovne odredbe Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH, Nacrt Zakona uvodi kriterije koji ne samo da pokazuju nerazumijevanje disciplina koje se izučavaju na Univerzitetu u Sarajevu, već su i bitno različiti od kriterija koji se propisuju drugdje u BiH. Očigledna je namjera predloženog teksta da izjednači Univerzitet u Sarajevu s privatnim univerzitetima. Napominjemo da Univerzitet u Sarajevu ima skoro 3.000 uposlenika, te više od 30.000 studenata. Veličinom, iskustvom, rangiranjem i tradicijom koju baštinimo, isto kao i organizacionom strukturom, bitno se razlikujemo od privatnih univerziteta. Naš osnivač je Kanton Sarajevo, mi se finansiramo novcem poreskih obveznika i njima odgovaramo za svoj rad. Sa druge strane, privatni univerziteti imaju privatne osnivače, te su slobodni s njima planirati sve aspekte svog rada. Prostora ima i za jedne i za druge, ali obaveze i mogućnosti nisu iste.

Nacrt Zakona pojavljuje se nepune četiri godine nakon prethodnog, trenutno važećeg Zakona o visokom obrazovanju u KS. Uz činjenicu da su nastavnici i saradnici svakako birani na određeni period i nemaju „stalno zaposlenje“ u uobičajenom smislu, biraju se po kriterijima koji su na snazi vrlo kratko, pravna nesigurnost koja se ovakvim postupanjem stvara nije ni na koji način dobra ni za nastavni, ni za naučni ili umjetnički rad.

Uz elemente u kojima je nepovoljan po studente, Nacrt Zakona zanemaruje nastavu. Pandemija još traje, brojna životno važna pitanja još nisu riješena. Umjesto podrške, unapređenja uslova rada, ulaganja u infrastrukturu, u biblioteke, u nabavku literature, u pristup najnovijim publikacijama, umjesto unapređenja studentskog standarda, jer studenti dijele sudbinu svojih fakulteta, dobili smo „treniranje strogoće“ kroz tekst koji je odraz neinformiranosti, nepoznavanja međunarodnih standarda i prakse, arogancije i neodgovornosti prema budućim generacijama.

Na tragu teze Konrada Paula Liessmanna da u vrijeme velikih priča o društvu znanja mi, zapravo, živimo u neznanju, zaključujemo ovo obraćanje tvrdnjom da vlast poput naše, koja samo na formalnoj razini potiče i nastoji unaprijediti visoko obrazovanje, ovakvim Nacrtom Zakona osigurava procvat neznanja, loše i površne obrazovanosti i permanentni „odljev mozgova“.


Abdel Alibegović, viši asistent, Fakultet političkih nauka

Adijata Ibrišimović-Šabić, vanredna profesorica, Filozofski fakultet

Adisa Bašić, docentica, Filozofski fakultet

Admir Glamočak, redovni profesor, Akademija scenskih umjetnosti

Adnan Busuladžić, redovni profesor, Filozofski fakultet

Adnan Silajdžić, redovni profesor, Fakultet islamskih nauka

Ahmed Zildžić, vanredni profesor, Filozofski fakultet

Aida Abadžić-Hodžić, redovna profesorica, Filozofski fakultet

Aida Ramić, naučna saradnica, Institut za historiju

Ajdin Muhedinović, viši stručni suradnik, Institut za historiju

Ajla Demiragić, vanredna profesorica, Filozofski fakultet

Aldin Husić, naučni savjetnik, Orijentalni institut

Alma Čović-Filipović, docentica, Filozofski fakultet

Alma Omanović-Veladžić, naučna saradnica, Orijentalni institut

Alma Sokolija, vanredna profesorica, Filozofski fakultet

Alma Žero, viša asistentica, Filozofski fakultet

Almir Bašović, vanredni profesor, Filozofski fakultet

Almir Imširević, redovni profesor, Akademija scenskih umjetnosti

Almir Peco, asistent, Filozofski fakultet

Amar Zuka, asistent, Arhitektonski fakultet

Amela Dautbegović, docentica, Filozofski fakultet

Amela Šehović, redovna profesorica, Filozofski fakultet

Amer Maslo, stručni suradnik, Orijentalni institut

Amila Handžić Ferović, viša asistentica, Akademija likovnih umjetnosti

Amila Kasumović, vanredna profesorica, Filozofski fakultet

Amila Ramović, vanredna profesorica, Muzička akademija

Amila Ždralović, docentica, Pravni fakultet

Amina Ajdinović Mehović, asistentica, Filozofski fakultet

Amina Arnautović, docentica, Fakultet islamskih nauka

Amina Isanović Hadžiomerović, viša asistentica, Filozofski fakultet

Amina Smajović, asistentica, Filozofski fakultet

Amina Šiljak-Jesenković, viša naučna saradnica, Orijentalni institut

Amir Kliko, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

Amir Pušina, redovni profesor, Filozofski fakultet

Amira Sadiković, vanredna profesorica, Filozofski fakultet

Amra Bakšić Čamo, vanredna profesorica, Akademija scenskih umjetnosti

Amra Bosnić, docentica, Muzička akademija

Amra Mulović, vanredna profesorica, Filozofski fakultet

Amra Šačić Beća, docentica, Filozofski fakultet

Ana Lalić, viša asistentica, Filozofski fakultet

Andrea Lešić, vanredna profesorica, Filozofski fakultet

Andrea Mekić, asistentica, Filozofski fakultet

Anida Dudić-Sijamija, viša asistentica, Fakultet političkih nauka

Anida Sadiković, viša asistentica, Filozofski fakultet

Anja Bogojević, viša asistentica, Akademija likovnih umjetnosti

Anja Orozović, asistentica, Filozofski fakultet

Asim Mujkić, redovni profesor, Fakultet političkih nauka

Asja Mandić, vanredna profesorica, Filozofski fakultet

Azra Ahmetspahić-Peljto, asistentica, Filozofski fakultet

Berin Bajrić, viši naučni suradnik, Orijentalni institut

Bernisa Puriš, vanredna profesorica, Filozofski fakultet

Bisera Cero, viša asistentica, Filozofski fakultet

Dajana Zečić-Durmišević, asistentica, Filozofski fakultet

Dario Marić, vanredni profesor, Filozofski fakultet

Dragan Komadina, vanredni profesor, Akademija scenskih umjetnosti

Drago Župarić, vanredni profesor, Filozofski fakultet

Dubravka Pozderac-Lejlić, vanredna profesorica, Akademija likovnih umjetnosti

Dženana Hajdarpašić, viša asistentica, Filozofski fakultet

Dženeta Camović, docentica, Filozofski fakultet

Đenita Haverić, redovna profesorica, Filozofski fakultet

Đenita Kuštrić, docentica, Akademija likovnih umjetnosti

Đenita Tuce, docentica, Filozofski fakultet

Dženita Imamović Omerović, docentica, Akademija likovnih umjetnosti

Dženita Rujanac, naučna saradnica, Institut za historiju

Edin Pobrić, redovni profesor, Filozofski fakultet

Edin Radušić, redovni profesor, Filozofski fakultet

Edina Kečo, stručna saradnica, Institut za jezik

Edina Murtić, vanredna profesorica, Filozofski fakultet

Edina Spahić, vanredna profesorica, Filozofski fakultet

Elma Abaspahić, asistentica, Filozofski fakultet

Elma Dizdar, vanredna profesorica, Filozofski fakultet

Elma Durmišević-Cernica, docentica, Filozofski fakultet

Elma Korić, viša naučna saradnica, Orijentalni institut

Elma Selmanagić Lizde, vanredna profesorica, Pedagoški fakultet

Elma Tataragić, redovna profesorica, Akademija scenskih umjetnosti

Elša Turkušić Jurić, docentica, Arhitektonski fakultet

Ema Mazrak, docentica, Akademija likovnih umjetnosti

Emina Mostić, stručna saradnica, Orijentalni institut

Emir Šišić, viši asistent, Filozofski fakultet

Emira Mešanović-Meša, vanredna profesorica, Pedagoški fakultet

Enedina Hasanbegović-Anić, vanredna profesorica, Filozofski fakultet

Enes Dedić, naučni suradnik, Institut za historiju

Enes Omerović, naučni saradnik, Institut za historiju

Enisa Bajraktarević, lektorica, Filozofski fakultet

Enver Kazaz, redovni profesor, Filozofski fakultet

Esad Duraković, akademik, profesor emeritus, Filozofski fakultet

Esad Kurtović, redovni profesor, Filozofski fakultet

Fahd Kasumović, vanredni profesor, Filozofski fakultet

Faruk Lončarević, vanredni profesor, Akademija scenskih umjetnosti

Fahrudin Kujundžić, viši asistent, Filozofski fakultet

Fehim Hadžimuhamedović, redovni profesor, Akademija likovnih umjetnosti

Franjo Šarčević, viši asistent, Prirodno-matematički fakultet

Goran Pirić, asistent, Filozofski fakultet

Halid Bulić, vanredni profesor, Filozofski fakultet

Hana Younis, viša naučna saradnica, Institut za historiju

Haris Cerić, vanredni profesor, Fakultet političkih nauka

Ifeta Čirić-Fazlija, vanredna profesorica, Filozofski fakultet

Irma Čehić, vanredna profesorica, Pedagoški fakultet

Irma Duraković, docentica, Filozofski fakultet

Iva Simčić, vanredna profesorica, Akademija likovnih umjetnosti

Ivan Radeljković, vanredni profesor, Filozofski fakultet

Izela Habul-Šabanović, vanredna profesorica, Pedagoški fakultet

Jadranka Kolenović-Đapo, redovna profesorica, Filozofski fakultet

Jasenko Hadžihasanović, viši asistent, Filozofski fakultet

Jasmin Hasanović, viši asistent, Fakultet političkih nauka

Jasmin Medić, viši stručni saradnik, Institut za historiju

Jasmina Bećirović-Karabegović, vanredna profesorica, Pedagoški fakultet

Jasmina Gavrankapetanović-Redžić, vanredna profesorica, Akademija likovnih umjetnosti

Jelena Gaković, docentica, Filozofski fakultet

Kenan Šljivo, docent, Filozofski fakultet

Lada Lukić Bilela, redovna profesorica, Prirodno-matematički fakultet

Lajla Hasić Branković, vanredna profesorica, Stomatološki fakultet

Lejla Osmić, docentica, Filozofski fakultet

Lamija Neimarlija, viša asistentica, Akademija likovnih umjetnosti

Lamija Silajdžić, viša asistentica, Fakultet političkih nauka

Lara Hedžić, viša asistentica, Filozofski fakultet

Larisa Kasumagić-Kafedžić, vanredna profesorica, Filozofski fakultet

Lejla Hajdarpašić, vanredna profesorica, Filozofski fakultet

Lejla Kreševljaković, docentica, Arhitektonski fakultet

Lejla Mulalić, docentica, Filozofski fakultet

Lejla Osmanović, docentica, Filozofski fakultet

Lejla Silajdžić, vanredna profesorica, Pedagoški fakultet

Lejla Tekešinović, vanredna profesorica, Filozofski fakultet

Madžida Mašić, naučna saradnica, Orijentalni institut

Maida Koso-Drljević, vanredna profesorica, Filozofski fakultet

Maja Pličanić, viša asistentica, Pedagoški fakultet

Marina Katnić-Bakaršić, akademkinja, redovna profesorica, Filozofski fakultet

Mario Hibert, vanredni profesor, Filozofski fakultet

Matea Tolić, asistentica, Filozofski fakultet

Mehmed Hodžić, stručni saradnik, Institut za historiju

Mehmed Kardaš, docent, Filozofski fakultet

Mehmed Porča, vanredni profesor, Akademija scenskih umjetnosti

Meliha Suljagić, viša asistentica, Filozofski fakultet

Melisa Forić Plasto, viša asistentica, Filozofski fakultet

Melisa Okičić, vanredna profesorica, Filozofski fakultet

Merima Čaušević, vanredna profesorica, Pedagoški fakultet

Merima Osmankadić, vanredna profesorica, Filozofski fakultet

Merima Zukić, docentica, Filozofski fakultet

Merisa Đido, asistentica, Filozofski fakultet

Merisa Karović-Babić, naučna saradnica, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

Minela Radušić, viša asistentica, Filozofski fakultet

Minka Džanko, docentica, Filozofski fakultet

Mirela Boloban, viša asistentica, Filozofski fakultet

Mirha Bičo Ćar, vanredna profesorica, Ekonomski fakultet

Mirzana Pašić Kodrić, vanredna profesorica, Pedagoški fakultet

Mirjana Mavrak, redovna profesorica, Filozofski fakultet

Mirna Marković, docentica, Filozofski fakultet

Mirnes Duranović, asistent, Filozofski fakultet

Mirsad Begović,redovni profesor, Akademija likovnih umjetnosti

Mirsad Turanović, docent, Filozofski fakultet

Mirza Mejdanija, vanredni profesor, Filozofski fakultet

Mirza Sarajkić, vanredni profesor, Filozofski fakultet

Mladen Burazor, vanredni profesor, Arhitektonski fakultet

Muamer Hodžić, viši naučni saradnik, Orijentalni institut

Munir Drkić, vanredni profesor, Filozofski fakultet

Naida Hukić, docentica, Muzička akademija

Naser Šečerović, docent, Filozofski fakultet

Nataša Perković, docentica, Akademija likovnih umjetnosti

Nataša Stojaković, docentica, Filozofski fakultet

Nedžad Prazina, docent, Pedagoški fakultet

Nejla Kalajdžisalihović, docentica, Filozofski fakultet

Nerma Hodžić-Mulabegović, docentica, Muzička akademija

Nermina Čengić, vanredna profesorica, Filozofski fakultet

Nermina Čordalija, viša asistentica, Filozofski fakultet

Nerzuk Ćurak, redovni profesor, Fakultet političkih nauka

Nihad Dostović, viši stručni suradnik, Orijentalni institut

Nina Alihodžić, vanredna profesorica, Filozofski fakultet

Nina Ugljen-Ademović, redovna profesorica, Arhitektonski fakultet

Ramiza Smajić, naučna saradnica, Institut za historiju

Rasim Muratović, direktor, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

Sabahudin Šarić, naučni suradnik, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

Osman Sušić, viši asistent, Fakultet političkih nauka

Sabina Bakšić, redovna profesorica, Filozofski fakultet

Sabina Silajdžić, vanredna profesorica, Ekonomski fakultet

Sabina Veladžić, naučna saradnica, Institut za historiju

Samir Forić, docent, Fakultet političkih nauka

Sanela Bašić, vanredna profesorica, Fakultet političkih nauka

Sanela Merjem Rustempašić, vanredna profesorica, Pedagoški fakultet

Sanela Mešić, vanredna profesorica, Filozofski fakultet

Sanja Gladanac-Petrović, naučna saradnica, Institut za historiju

Sanja Šoštarić, redovna profesorica, Filozofski fakultet

Sarina Bakić, docentica, Fakultet političkih nauka

Seada Brkan, asistentica, Filozofski fakultet

Sedad Bešlija, viši naučni suradnik, Institut za historiju

Selma Đuliman, vanredna profesorica, Filozofski fakultet

Selma Rizvić, redovna profesorica, Elektrotehnički fakultet

Senada Dizdar, redovna profesorica, Filozofski fakultet

Senadin Musabegović, vanredni profesor, Filozofski fakultet

Senahid Halilović, akademik, redovni profesor, Filozofski fakultet

Senka Ibrišimbegović, docentica, Arhitektonski fakultet

Sibela Zvizdić, vanredna profesorica, Filozofski fakultet

Sonja Dujmović, viša naučna saradnica, Institut za historiju

Srđan Vuletić, redovni profesor, Akademija scenskih umjetnosti

Srebren Dizdar, redovni profesor, Filozofski fakultet

Srebrenka Mačković, viša asistentica, Filozofski fakultet

Tatjana Žarković, asistentica, Filozofski fakultet

Tomislav Tadić, docent, Filozofski fakultet

Vahidin Preljević, redovni profesor, Filozofski fakultet

Valida Akšamija, docentica, Muzička akademija

Valida Repovac Nikšić, vanredna profesorica, Fakultet političkih nauka

Vedad Lihovac, lektor, Filozofski fakultet

Vedad Muharemović, vanredni profesor, Filozofski fakultet

Veldin Kadić, asistent, Fakultet političkih nauka

Velida Mataradžija, docentica, Filozofski fakultet

Zana Ekiz, lektorica, Filozofski fakultet

Zenaida Karavdić, viši stručni saradnik, Institut za jezik

Zilha Mastalić Košuta, naučna saradnica, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

Zoran Mlinarević, docent, Akademija scenskih umjetnosti

Potpisi i dalje pristižu, obraćanje ostaje otvoreno svim kolegicama i kolegama na Univerzitetu u Sarajevu.