Pokušaj implementacije prodesničarskih stavova od strane Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu proteklih nekoliko dana poprima enormne razmjere i očigledan je primjer atakovanja na ustavna prava svih akademskih građana i građanki, degradirajući tako Univerzitet kao obrazovnu instituciju i njegove studente i studentice u cjelini, na sramotan i maliciozan način kakav je nezapamćen u akademskoj praksi.

Nacrt Kodeksa ponašanja i odijevanja na Univerzitetu u Sarajevu u svojim spornim tačkama i propisima, orijentiran je i šovinistički i seksistički i prenosi se i na slobodu izbora pojedinca i pojedinke. U članu 6 ovog Nacrta, izvršena je razdjelba između muškaraca i žena i njihovog odijevanja, te se tako po dobro ustaljenoj perfidnoj radnji, naročito uz ženski spol, vezuje tradicija i ugled, a spomenuta tradicija i ugled su u uzročno-posljedičnoj vezi sa majicama na bretele, poderanim pantalonama, visinom potpetica i dubinom dekoltea. Takva perfidna retorika je besramni pokušaj unificiranja fakulteta ove organizacione jedinice od strane lica koja svoj nerad prenose na ideološku matricu i u skladu s njom i pišu i predlažu kojekakve Nacrte koji su prihvatljivi i razumljivi podanicima te vladajuće matrice, a student ili studentica, individualizirano govoreći, primorava se na priklanjanje koje je dijametralno različito onima koji ih pišu i predlažu, a čiji je cilj potpuno preovladavanje nacionalnih i/ili vjerskih uvjerenja predlagača, sa primjesama demagoškog koncepta čiji je krajnji cilj superiorizacija pripadnika iste.

Prema članu (3) u Oblicima diskriminacije, rečeno je da je neposredna diskriminacija svako različito postupanje po osnovama određenim članom 2 ovog Zakona, odnosno svako djelovanje ili propuštanje djelovanja kada je neko lice ili grupa lica dovedena ili je bila ili bi mogla biti dovedena u nepovoljniji položaj za razliku od nekog drugog lica ili grupe lica u sličnim situacijama.

Zatim, posredna diskriminacija podrazumijeva svaku situaciju u kojoj, naizgled neutralna odredba, kriterij ili praksa, ima ili bi imala učinak dovođenja nekog lica ili grupe lica u odnosu na osnove definirane u članu 2. stavu (1) ovog Zakona u nepovoljan ili manje povoljan položaj u odnosu na druga lica. [1]

Prema vladajućim, zakonski propisanim instancama, predlagači i pisci kontroverznog Nacrta su izvršili najmanje dva diskriminatorna oblika postupanja prema slobodi pojedinca/ke, te sukladno s tim – studenti i studentice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu oštro osuđuju i odbacuju Nacrtom propisane zakone, s posebnim osvrtom na diskriminaciju prema fizičkom izgledu studenata/ica koji/e koriste tetovaže ili pirsinge kao individualnu ekspresiju ličnosti.

Uobičajena spusovska praksa je izricanje laži onima u čijoj službi treba da budu (pisanje krivih navoda o dres-kodu američkih univerziteta), te osvrćući se na to – Studentska asocijacija Filozofskog fakulteta ne želi biti instrumentalizovana i s tim opredjeljenjem – STAFF biva predmetom spusovske potvore o nelegitimnosti i tobožnjoj neustavnosti. Filozofski fakultet je oduvijek bio mjesto slobodne kritičke misli, mjesto na kojem postoji pravo na individualno izražavanje – ogledalo se ono u fizičkoj ili nekoj drugoj normi koju naši studenti/ice primjenjuju odvajkada.

Velika većina studenata i studentica Filozofskog fakulteta izrazila je negodovanje povodom ovog Nacrta o Kodeksu ponašanja i odijevanja na Univerzitetu u Sarajevu, te shodno tome osjećamo se dužnim da javno istupimo i stanemo u odbranu, kako njihovih stavova tako i odbranu osnovnih ljudskih prava.

Također, pozivamo na javno reagiranje svih Studentskih asocijacija fakulteta Univerziteta u Sarajevu, čiji studenti i studentice dijele naše mišljenje i kojima smeta ovaj pokušaj nametanja diskriminatornog narativa.

STAFF
(Studentska asocijacija Filozofskog fakulteta)[1] https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-zabrani-diskriminacije-u-BiH.pdf